Ochrana osobních údajů


I. Základní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znení pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“) je:

CHRÁNENÉ DIELNE S.R.O.

NÁBREŽIE J. KRÁĽA 4344 / 13A 
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Bankovní spojení

Fio banka a.s.

IBAN: SK88 8330 0000 0029 0216 3916

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO: 45506434 

IČDPH: SK2023033738

Zapsán: Okresní soud Žilina, Oddíl: Sro, vložka číslo: 52749/L
2. Kontaktní údaje provozovatele jsou

adresa:  CHRÁNENÉ DIELNE, S.R.O. NÁBREŽIE J. KRÁĽA 4344 / 13A  031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SLOVENSKO

email: INFO@FOTOPOSTA.SK

telefón: 00421 903 451 422

3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je 
fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštní prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Provozovatel nejmenoval / jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji odpovědné osoby jsou:
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na 
základě plnění Vaší objednávky. 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) 
  podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) 
  podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
2. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou 
  vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je 
  nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze 
  strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany provozovatele nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým 
zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání osobních údajů
1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků 
  z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
2. Provozovatel nemá / ​​má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních
údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele 
  uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, 
že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů 
a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste 
obeznámeni/oznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách 
a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2022.